BIĻEŠU PIRKŠANAS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI UN
PRIVĀTUMA POLITIKA

I. PRIVĀTUMA POLITIKA

 1. 1. Personas datu apstrādes pārzinis ir VSIA “Jaunais Rīgas teātris” (turpmāk tekstā – JRT), reģistrācijas Nr. 40003094953, kontaktinformācija: e-pasta adrese: info@jrt.lv, adrese: Rīga, Miera iela 58A, tālr. 67283325.
 2. 2. Līdz 30.09.2020 personas datu apstrādātājs, kas veic biļešu tirdzniecības sistēmas www.biletes.jrt.lv darbību un uzturēšanu un atbild par biļešu tirdzniecības procesā izmantoto personas datu izmantošanu, apstrādi un drošu glabāšanu saskaņā ar Vispārējās datu aizsardzības regulas/ General Data Protection Regulation (turpmāk tekstā – Regula) prasībām, ir SIA DIVI GRUPA, juridiskā adrese Avotu 40-33, Rīga, LV-1009, e-pasta adrese: biletes@di.lv (turpmāk tekstā – Tirgotājs).
 3. 3. Tirgotājs caur biļešu tirdzniecības sistēmu www.biletes.jrt.lv nodrošina biļešu tirdzniecību uz Jaunā Rīgas teātra (turpmāk tekstā arī – Pasākuma organizators) rīkotajiem pasākumiem (izrādes, koncerti, viesizrādes, sadarbības izrādes), kuru norise notiek līdz 30.09.2020.
 4. 4. Pircēji - fiziskas personas, kuri iegādājas biļetes un dāvanu kartes, izmantojot JRT vienotā tīkla biļešu tirdzniecības sistēmu (turpmāk tekstā - Sistēma) un tās ietvaros saņem JRT biļešu tirdzniecības un pircēju atbalsta pakalpojumus (turpmāk tekstā – Pakalpojums).
 5. 5. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu). Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru. Sistēmā tiek reģistrēti dati atbilstoši šīs Privātuma politikas 11.punktam.
 6. 6. Pircējs var izteikt piekrišanu, reģistrējoties Sistēmā un noklikšķinot piekrišanu šiem noteikumiem, sadaļā “Mans profils”, vai arī klātienē JRT kasē, aizpildot un parakstot piekrišanas veidlapu. Apliecinot piekrišanu, Pircējs:
  1. piekrīt norādīto personas datu apstrādei Sistēmā,
  2. apliecina, ka piekrišanu sniedz persona, kura piekrišanas brīdī nav jaunāka par 13 gadiem,
  3. apliecina, ka piekrišana ir brīva, nepārprotama, apzināta un konkrēta.
  4. Ja Pircēja piekrišana nav saņemta līdz 2018. gada 22. augustam, Pircēja iepriekš Sistēmā reģistrētie personas dati tiek dzēsti.
 7. 7. Pārzinis paredz, ka personas dati var tikt nodoti citiem datu apstrādātājiem, izņemot Tirgotāju, tikai, lai nodrošinātu mobilā un e-pastu mārketinga pakalpojumus (īsziņu un e-pastu nosūtīšana visiem, kas devuši piekrišanu šādai datu apstrādei).
 8. Turklāt JRT informē, ka pakalpojuma izpildei, Pircēju personas dati var tikt nodoti trešajām personām, piemēram, maksājumu karšu apstrādes uzņēmumam, bankai, parādu piedziņai. Tāpat JRT ir pienākums nodot datus valsts vai pašvaldības institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
 9. 8. Personas datu apstrādes juridiskais pamats: Pakalpojuma lietotāja piekrišana un likumīgais pamats (interneta pirkumu gadījumā).
 10. 9. Pēc Pircēja izvēles un piekrišanas Pircēja personas dati var tikt nodoti saglabāšanai Sistēmas datu bāzē šādiem mērķiem:
 11. Biļešu iegāde internetāBiļešu iegāde JRT kasē
  nodrošināt pircējiem iespēju norēķināties elektroniski par JRT biļetēm, izmantojot JRT vienoto biļešu tirdzniecības sistēmu (Sistēma)
  nodrošināt elektronisko JRT biļešu, dāvanu karšu un rēķinu piegādi uz pircēja norādīto e-pastu
  nodrošināt iegādāto biļešu naudas atgriešanu, gadījumā, ja pasākums ir pārcelts vai atceltsnodrošināt iegādāto biļešu maiņu (ne vēlāk kā trīs dienas pirms izrādes, iesniedzot pirkuma čeku) vai naudas atgriešanu, gadījumā, ja pasākums ir pārcelts vai atcelts
  brīdināt pircēju, ja ir notikušas izmaiņas JRT pasākuma norisēbrīdināt pircēju, ja ir notikušas izmaiņas JRT pasākuma norisē
  informācijas saņemšana SMS un/vai e-pastā par JRT īpašajiem piedāvājumieminformācijas saņemšana SMS un/vai e-pastā par JRT īpašajiem piedāvājumiem
 12. 10. Pircējam ir iespēja piekrist savu datu nodošanai apstrādei sekojošā apjomā:
 13. Biļešu iegāde internetāBiļešu iegāde JRT kasē
  Obligāti reģistrējamie datiPēc pircēja izvēles reģistrējamie datiObligāti reģistrējamie datiPēc pircēja izvēles reģistrējamie dati
  Vārds, uzvārds, e-paststelefonsVārds, Vismaz viens no saziņas veidiem (telefons vai e-pasts)uzvārds
 14. 11. Pircējam ir iespējas sniegt piekrišanu sekojošiem datu apstrādes nolūkiem:
  1. Pircēja informēšanai par izmaiņām JRT pasākuma norisē (atcelta izrāde, tiek mainīts izrādes norises laiks),
  2. Pircēja informēšana par JRT īpašajiem piedāvājumiem, akcijām un rezervāciju izpirkšanas termiņa beigām.
 15. 12. Pircējam ir iespēja iegādāties biļetes anonīmi, nereģistrējot savus datus vispār, teātra biļešu kasēs. Gadījumā, ja Pircējs izvēlas iegādāties biļetes internetā www.biletes.jrt.lv, izmantojot Sistēmu, Pakalpojuma sniegšanas specifika nosaka, ka Pakalpojuma izpilde nav iespējama bez sekojošu personas datu nodošanas apstrādei: vārds, uzvārds, e-pasts, tāpēc anonīmi iegādāties JRT biļetes interneta tirdzniecības tīklā nav iespējams.
 16. 13. Lai rezervētu biļetes pa telefonu, Pircējs brīvprātīgi nodod savus personas datus: vārds, uzvārds un telefona numurs vai e-pasts, kas nepieciešami rezervācijas nodrošināšanai. Telefoniskas rezervācijas gadījumā Pircējs apzinās, ka datu nodošanas mērķis ir Pircēja identificēšana JRT pakalpojumu saņemšanai, proti,
  1. priekšrocības tiesības iegādāties rezervētās biļetes,
  2. paziņojumu nosūtīšanai par rezervācijas termiņu, un par izmaiņām pasākuma norisē, uz kuru rezervētas biļetes.
 17. 14. JRT patur tiesības noteikt ierobežojumus veikt telefoniskas rezervācijas, piemēram, JRT noteiktie īpašie pasākumi un izrādes, kurām ir augsts biļešu pieprasījums.
 18. 15. Pircējam ir pienākums izpirkt rezervētās biļetes kasieres noteiktajā laikā. Telefoniskas rezervācijas gadījumā Pircēja personas dati tiek uzglabāti sistēmā līdz rezervācijas izpirkšanas termiņam. Brīdī, kad Pircējs veic rezervēto biļešu izpirkšanu klātienē JRT kasēs, Pircējam ir tiesības vai nu parakstīt piekrišanu par turpmāku personas datu apstādi vai attiekties no tās. Ja Pircējs atsakās no datu apstrādes, kasiere nekavējoties dzēš klienta telefoniski nodotos datus Sistēmā.
 19. 16. Pircējs jebkurā laikā var dzēst vai rediģēt savus datus.
 20. 17. Pircējam ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par Pircēja personas datu apstrādi:
  Pircēja tiesībasAtbildes sniegšanas/ pieprasījuma izpildes termiņš
  Pieprasīt informāciju, kādi personas dati ir VSIA “Jaunais Rīgas teātris” rīcībā, kā tie tiek apstrādātine vēlāk kā desmit darba dienu laikā
  Pieprasīt informāciju, kam personas dati nodoti (datu apstrādātāji)ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā
  Patstāvīgi labot Sistēmā labot neprecīzos personas datus, piemēram, saziņas kontaktinformācijas maiņas gadījumā (telefons, e-pasts u.c.), autorizējoties un veicot attiecīgās darbības Sistēmā caur savu lietotājkontu sadaļā “Mans profils”Nekavējoties pēc patstāvīgu darbību veikšanas
  Patstāvīgi mainīt piekrišanu attiecībā par apstrādei nodotajiem datiem, izvēloties citu piekrišanas apjomu, mainot iepriekš izvēlētos datu apstrādes nolūkus (skatīt 12.punktu), vai mainīt piekrišanas apjomu klātienē JRT kasēNekavējoties pēc patstāvīgu darbību veikšanas vai veicot pieprasījumu klātienē JRT kasē
  Pieprasīt labot neprecīzos personas datus, piemēram, saziņas kontaktinformācijas maiņas gadījumā (telefons, e-pasts u.c.), rakstot uz info@jrt.lv vai klātienē JRT kasēNe vēlāk kā piecu darba dienu laikā, vai tūlītēji veicot pieprasījumu klātienē JRT kasē
  Pieprasīt dzēst personas datus, rakstot uz info@jrt.lv, vai klātienē JRT kasē*Ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā, vai tūlītēji veicot pieprasījumu klātienē JRT kasē
  Patstāvīgi dzēst personas datus, autorizējoties un veicot attiecīgās darbības Sistēmā caur savu lietotājkontu sadaļā “Mans profils” *Pēc patstāvīgu darbību veikšanas. Gadījumā, ja Pircējs, kurš iegādājies biļetes internetā, dzēš no Sistēmas visus saziņas veidus, informācija par izmaiņām pasākuma norisē, netiks nosūtīta

  * Dzēst savus datus par jau notikušiem interneta pirkumiem Pircējs varēs tikai ar sekojošu ierobežojumu –

  18. Līdz pasākuma, uz kuru Pircējs ir iegādājies biļetes internetā, norises beigām vai atcelta pasākuma gadījumā, tiks saglabāti sekojoši Pircēja dati un ziņas: vārds, uzvārds un e-pasts un attiecīgā pirkuma informācija. Tas nepieciešams darījuma partneru saistību izpildes pierādīšanas iespējai sekojošos gadījumos:
  1. kad Pircējs norāda, ka nav saņēmis biļetes (Tirgotājam ir likumīgs pamats saglabāt informāciju par e-pastu, uz kuru ir nosūtītas biļetes, un tā kā uz biļetes ir Pircēja (nevis maksātāja) vārds un uzvārds, tad arī saglabāt šos datus. Tas dod iespēju Tirgotājam šāda Pircēja pieprasījuma gadījumā atkārtoti nosūtīt biļetes;
  2. atcelta pasākuma gadījumā, lai atdotu naudu Pircējam. Šajā gadījumā Tirgotājs ir tiesīgs pieprasīt, lai ar Tirgotāju kontaktējas caur to pašu e-pastu vai tālruni, kas reģistrēts Sistēmā, jo nav citas iespējas pārbaudīt Pircēja identitāti.
 21. 19. Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti – Jūsu dati Sistēmā tiks uzglabāti 3 gadus pēc pēdējās autorizācijas Sistēmā. Pirms datu dzēšanas Pircējam tiks nosūtīts paziņojums par personas datu (lietotājkonta) dzēšanu Sistēmā. Ja Pircējs vēlēsies saglabāt savus datus Sistēmā, Pircējam būs jāsniedz atkārtota piekrišana biļešu pirkšanas un lietošana noteikumiem un privātuma politikai.
 22. 20. Pircējam ir tiesības pieprasīt JRT piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.
 23. 21.Pircējam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Ja Pircējam rodas kādi jautājumi par personas datu apstrādi, Pircējam ir jāvēršas pie JRT, rakstot uz info@jrt.lv (atbilde tiks sniegta 10 darba dienu laikā). Ja Pircējs nav apmierināts ar saņemto atbildi, Pircējam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu inspekcijā.
 24. 22. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: Māris Ruķers, e-pasts: info@jrt.lv.

II. PIRCĒJA ATBILDĪBA

 1. 1. Pircējs apņemas ievērot zemāk minētos biļešu pirkšanas un lietošanas noteikumus.
 2. 2. Biļešu pirkšanu Pircējs var veikt pēc reģistrēšanās vai autorizēšanās sistēmā, ievadot lietotājvārdu / e-pastu un paroli un izvēloties pasākumu un vietas zālē.
 3. 3. Pircējs pats ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.
 4. 4. Pircējs izvēlas biļetes veidu: pamatcena, studentu / skolēnu (atlaide tiek piemērota skolēniem, pilna laika studentiem un ISIC kartes īpašniekiem), pensionāru / invalīdu, vai skolotāju ITIC. Ar atlaidi iegādātās biļetes ir derīgas tikai kopā ar apliecību, kas Pircējam jāuzrāda pirms izrādes. Ja Pircējs pasākuma norises vietā biļešu kontrolierim nevar uzrādīt derīgu apliecību kopā ar biļeti, kas iegādāta ar atlaidi, Pircējam JRT kasē tiek nodrošināta iespēja piemaksāt starpību starp biļetes pilno cenu un cenu, par kādu iegādāta biļete ar atlaidi, tādejādi nodrošinot Pircējam iespēju apmeklēt izvēlēto pasākumu. Starpību starp biļetes pilno cenu un cenu, par kādu iegādāta biļete ar atlaidi, pie biļetes var veikt ne ātrāk kā 3 dienas pirms izrādes.
 5. 5. Pircēja izvēlēto biļešu un dāvanu karšu apmaksai internetā tiek dotas 10 (desmit) minūtes no brīža, kad pirmā biļete pievienota iepirkumu grozam. Pircējam ir jāveic apmaksa, izmantojot norēķinu karti (VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard) vai Swedbank BankLink, SEB E-Link. Citai personai izsniegtas maksājumu kartes un/vai maksājumu kartes datu izmantošana, tajā skaitā preču un pakalpojumu iegādei, ir pretlikumīga
 6. 6. Nozaudēšanas un nozagšanas gadījumā dāvanu karte netiek bloķēta un atjaunota, kā arī tās atlikums netiek atmaksāts.
 7. 7. Biļetes biļešu tirdzniecības sistēmā www.biletes.jrt.lv var iegādāties Pircēji, kuri izmanto EEZ (Eiropas Ekonomiskās zonas) valstīs, t. sk. Baltijas valstīs, Krievijā, Baltkrievijā, Ukrainā un Kazahstānā izdotu norēķinu karti.
 8. 8. Ja 10 (desmit) minūšu laikā Pircējs nav veicis apmaksu, tad izvēlēto biļešu pirkšana netiek apstiprināta un visas iepirkumu grozam pievienotās biļetes tiek atgrieztas tirdzniecībā (Pircējam attiecīgi jāveic pirkšanas process atkārtoti).
 9. 9. Pircējam ir iespēja dzēst atsevišķas biļetes no iepirkumu groza pirms nav veikta apmaksa.

III. BIĻEŠU SAŅEMŠANA

 1. 1. Apmaksātās biļetes uz teātra izrādēm iespējams saņemt:
 2.       JRT kasē – kases darba laiki. Kases tālr. 67280765 un e-pasts: kase@jrt.lv);
 3.        PDF formātā sistēmas datu bāzē norādītajā Pircēja e-pastā, ja Pircējs vēlas biļeti izdrukāt patstāvīgi.
  1. 2. Ja Pircējs biļešu tirdzniecības sistēmā ir izvēlējies saņemt iegādātās biļetes Pasākuma organizatora tirdzniecības vietā (kasē), bet jebkādu iemeslu dēļ tās nav savlaicīgi izņēmis (ierodoties JRT kasē ne vēlāk kā pusstundu pirms pasākuma) un/vai neapmeklē pasākumu, tad nauda par iegādātajām biļetēm netiek atgriezta. Pircēji tiek aicināti ievērot noteikto termiņu, lai izvairītos no Pasākuma kavējuma.
 4. 2. Ja Pircējs biļešu tirdzniecības sistēmā ir izvēlējies saņemt iegādātās biļetes Pasākuma organizatora tirdzniecības vietā (kasē), bet jebkādu iemeslu dēļ tās nav savlaicīgi izņēmis (ierodoties JRT kasē ne vēlāk kā pusstundu pirms pasākuma) un/vai neapmeklē pasākumu, tad nauda par iegādātajām biļetēm netiek atgriezta. Pircēji tiek aicināti ievērot noteikto termiņu, lai izvairītos no Pasākuma kavējuma.
 5. 3. Kasēs biļetes tiek izsniegtas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase; eID karte vai vadītāja apliecība). Biļetes tiek izsniegtas tikai personai (Pircējam), kura veikusi to apmaksu. Ja Pircējs vēlas, lai biļetes tiktu izsniegtas trešajai personai, tad Pircējam ir jāsazinās ar Pasākuma organizatoru un jānoskaidro, vai šāda iespēja tiek nodrošināta.
 6. 4. Ne vēlāk kā stundas laikā no pirkuma brīža Pircējam uz norādīto e-pastu tiek piegādāta sistēmas ģenerēta e-biļete kā PDF dokuments. Pircējam biļete ir pieejama arī sadaļā “Mani pirkumi” pēc reģistrēšanās www.biletes.jrt.lv. Elektronisko biļeti var saglabāt un uzrādīt mobilajā ierīcē vai arī izdrukāt. Pirms ierašanās uz izrādi Pircējam jāpārliecinās, ka izdrukātai biļetei teksts un QR kods ir skaidri salasāms un pieejams uzrādīšanai pirms ieejas izrādē.
 7. 5. E-biļetes kopēšana un tālākpārdošana ar uzcenojumu ir aizliegta! 
 8. 6. Gadījumā, ja stundas laikā Pircējam netiek veiksmīgi ģenerēta biļete (nedz sadaļā “ Mani pirkumi”, nedz saņemta e-pastā PDF formātā), Pircējs tiek aicināts sazināties ar Tirgotāju, rakstot e-pastu uz biletes@di.lv.

IV. TIRGOTĀJA ATBILDĪBA

 1. 1. Tirgotājs ir atbildīgs par biļešu tirdzniecības procesa nodrošināšanu un Pircēja datu saglabāšanu un administrēšanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 2. 2. Tirgotājs ir tiesīgs anulēt jebkuru pirkumu, ja pastāv pamatotas aizdomas par darījuma iespējamu krāpniecisku raksturu.
 3. 3. Pasākuma organizators patur tiesības ierobežot biļešu skaitu, ko viens Pircējs var iegādāties uz vienu izrādi. Pircējam tiek nodrošināta iespēja vienā pirkuma reizē iegādāties biļetes uz dažāda nosaukuma izrādēm, kā arī izrādēm dažādos norises laikos un vietās, ievērojot Pasākuma organizatora noteiktos ierobežojumus. Tirgotāja atbildība ir precīzi un uzskatāmi norādīt Pircējam biļešu skaita ierobežojumus, ja Pasākuma organizators tādus ir noteicis.
 4. 4. Tirgotājs nepārbauda Pircēja tiesības iegādāties biļetes ar atlaidi. Biļetes ar atlaidi derīgas tikai kopā ar pamatojuma dokumentiem (pensionāra, studenta u.c. apliecības). Biļete, kas iegādāta ar nepamatotu atlaidi, nav derīga. Šādas biļetes iegāde negarantē ieeju pasākumā. Ieejas tiesības pasākumā gadījumos, kad iegādātas biļetes ar atlaidi, pārbauda Pasākuma organizatora biļešu kontrolieri, aicinot kopā ar biļeti uzrādīt pensionāra, studenta vai citu apliecību.
 5. 5. Neskaidrību gadījumā, kas radušies izmantojot biļešu tirdzniecības sistēmu www.biletes.jrt.lv biļešu iegādei uz pasākumiem, kuru norise notiek līdz 30.09.2020, Pircējs var sazināties ar Tirgotāju, zvanot uz tālruni 25440073 (darba dienās 9:00-18:00) vai rakstot e-pastu uz biletes@di.lv.

V. CITI NOTEIKUMI

 1. 1. Informācija par Pircēja izdarītajiem pirkumiem tiek saglabāta biļešu tirdzniecības sistēmas mājaslapā www.biletes.jrt.lv Pircējam pieejamā sadaļā "Mani pirkumi".
 2. 2. Maksimālā viena pirkuma groza vērtība nedrīkst pārsniegt 500 EUR (pieci simti eiro).
 3. 3. Pircējs var veikt vairāku biļešu apmaksu ar vienu interneta transakciju. Interneta transakcijas maksa ir fiksēta 1.50 EUR (viens eiro un piecdesmit centi) apmērā un tā tiek pievienota pirkuma kopsummai.
 4. 4. Gadījumā, ja pasākums ir atcelts vai pārcelts, vai mainīta tā norises vieta, naudu par elektroniski iegādātajām biļetēm, Tirgotājs atmaksā Pircējam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasākuma organizatora paziņojuma par Pasākuma atcelšanu.
 5. 5. Pasākuma atcelšanas gadījumā Tirgotājs atmaksā Pircējam tikai biļetes nominālo vērtību. Maksa par transakciju internetā biļešu atpirkšanas gadījumos netiek atmaksāta.
 6. 6. Gadījumā, ja pasākums tiek pārcelts vai tā norises vieta ir mainīta, Pircējam tiek piedāvāta rezervācija uz jauno pasākumu (tā paša nosaukuma izrāde citā norises laikā vai vietā), un rezervācijas termiņš tiek noteikts katram pasākumam atsevišķi, elektroniski vai telefoniski par to informējot Pircēju.
 7. 7. Izsniegtās biļetes nozaudēšanas gadījumā, Pasākuma organizators uz personu apliecinoša dokumenta pamata izsniedz Pircējam (tikai un vienīgi Pircējam, nevis personai, kas saņēmusi no Pircēja biļeti), biļetes dublikātu JRT kasē. Brīdī, kad tiek izdrukāts dublikāts, oriģinālā biļete tiek anulēta. Risku par biļetes oriģināla un dublikāta vienlaicīgu izmantošanu, kā rezultātā Pircējs var tikt neielaists Pasākumā, uzņemas pats Pircējs.
 8. 8. Nopirktās biļetes atpakaļ netiek pieņemtas, ja vien tas nav paziņots savādāk no Pasākuma organizatora puses.
 9. 9. Aizliegts biļetes izmantot komerciālos nolūkos, t.s. reklāmas vai mārketinga kampaņās bez JRT rakstiskas atļaujas.
 10. 10. Vakara izrādes, kas paredzētas pieaugušo auditorijai, neiesakām apmeklēt ar pirmsskolas vecuma bērniem.
 11. 11. Izrādes laikā filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus var tikai ar JRT administrācijas atļauju.
 12. 12. Ar Jaunā Rīgas teātra izrāžu apmeklēšanas un citiem noteikumiem var iepazīties teātra mājaslapā: http://www.jrt.lv/noteikumi